Cartera de serveis

Es presta una atenció especialitzada i integral tant a les persones amb trastorns mentals com a les seves famílies. Aquesta atenció comprèn tractament farmacològic, psicoterapèutic, rehabilitació psicosocial i suport a la integració social, i és continuada al llarg de les diferents fases de la malaltia, tant en la prevenció com en les crisis agudes i la cronicitat.

Tot això amb l’objectiu que les persones amb problemes en la seva salut mental puguin recuperar el seu projecte vital amb dignitat i mantenir una adequada qualitat de vida.

Per això s’ofereixen diferents dispositius com hospitalització aguda, mitjana o prolongada; hospital de dia; consultes externes o atenció al propi domicili, i dispositius intermedis, tant diürns com residencials, per a les persones amb malalties de llarga evolució o que requereixen major suport comunitari, així com promoció de la seva integració laboral. Finalment, també existeixen dispositius especialitzats per atendre determinades patologies, com la Comunitat Terapèutica per a persones amb trastorns de la personalitat.

Unitats pluridisciplinàries destinades a la neurorehabilitació de pacients amb dany cerebral sobrevingut causat per traumatismes cranioencefàlics, accidents cerebrovasculars i altres motius i que inclouen teràpies en neuropsicologia, logopèdia, teràpia ocupacional i fisioteràpia, a més dels tractaments mèdics corresponents. Es pretén establir l’aprenentatge d’una “nova manera de viure”, tant en la seva dimensió física com psíquica, social i familiar.

Unitats per a pacients en fase avançada-terminal de la malaltia que precisen d’una atenció especialitzada basada en el control dels símptomes físics i el suport psicològic, social i espiritual necessari per minimitzar el patiment del pacient i dels seus familiars.

Els hospitals generals són centres dotats de llits d’hospitalització, quiròfans i dispositius per a l’atenció ambulatòria (urgències, consultes externes, llocs d’hospital de dia, boxes de CMA, gimnasos de rehabilitació física…) destinats al diagnòstic i tractament de malalties, així com serveis centrals (laboratoris, diagnòstic per la imatge, etc.) que donen suport a l’activitat assistencial, amb diferents carteres de serveis adequats a l’entorn social i geogràfic. Posseeixen una àmplia oferta d’especialitats medicoquirúrgiques i d’Unitats especialitzades.

Compartir esta página: