image30

 

Els centres de la Província d’Espanya incorporen els principis i valors propis de la Bioètica en la presa de decisions assistencials, a fi d’augmentar la correcció i la qualitat en l’assistència

Dimensió ètica en tota actuació assistencial i educativa

Conscients dels nous interrogants que planteja l’ètica en els quefers diaris dels Centres, la incloem entre els nostres valors. L’Hospitalitat és ella mateixa una experiència ètica fonamental i englobant de la nostra missió, que reforça la dimensió ètica pròpia de tota actuació amb la persona acollida.

L’ètica forma part de tota actuació hospitalària de la Província d’Espanya i s’ha de garantir tant en els fins com en qualsevol dels mitjans.

Ens exigim ser ètics en tots els camps i decisions; en l’assistència sanitària, en l’acció educativa i en l’atenció social, promovent el diàleg bioètic, per clarificar la implicació dels principis i criteris comuns en la pràctica diària.

Per al desenvolupament de la dimensió ètica en la nostra activitat assistencial i educativa, comptem amb Comitès, Comissions i Grups de Bioètica.

Desenvolupament de valors ètics en la pràctica assistencial i educativa

L’ètica ens orienta en la presa de decisions, prenent com a referència els següents criteris:

  • El respecte a la dignitat humana: tota persona mereix un tracte digne i, per tant, ser tractada com un fi i no com un mer mitjà.
  • La defensa de la vida humana: que permetrà a la persona la possibilitat de desenvolupar-se plenament. Considerem quatre principis ètics en qualsevol presa de decisions: principi de no-maleficència, principi de beneficència, principi d’autonomia i principi de justícia.

Defensa de drets

El respecte dels drets humans i les llibertats fonamentals de l’individu han de garantir-se en tots els nostres centres. A més, des de la nostra responsabilitat social, considerem que s’ha de promoure en entorns comunitaris.

És per això que la lluita contra l’estigma, habitualment associat a les persones amb trastorns mentals, discapacitats intel·lectuals, etc., es converteix no en una opció sinó en un compromís ètic.

Comitès d’ètica assistencial

La col·laboració, tant en el sector sanitari como en el sociosanitari, per a la creació de comitès d’ètica asistencial.

Llegir més

Congressos

L’organització i participació en congressos de bioética.

Llegir més

Publicacions

Les diferents publicacions sobre Consentiment informat, història clínica/expedient, etc.

Llegir més