Comunitat Hospitalària

[wpo_block_heading title=”Comunitat Hospitalària” heading_style=”v6″ el_class=”encabezado-primario linea-izq”]

taller-lavanderia

Entenem i definim la Comunitat Hospitalària com el teixit relacional existent entre totes les persones implicades en les nostres obres.

És, per tant, una comunitat plural i inclusiva, capaç d’establir col·laboració i comunió, al voltant del malalt o necessitat, amb persones de bona voluntat, amb les quals comparteixen la fe en Jesucrist i amb les quals troben en el carisma hospitalari la manera concreta de viure i expressar el seu compromís cristià en la societat. Tots compartim un mateix esperit hospitalari i els mateixos valors. Aquesta visió comunitària i solidària, participativa i cooperativa, de tots aquells que entren en relació per realitzar la missió hospitalària, es fonamenta en una concepció humanista del Projecte Hospitalari; en la comprensió de la persona com a ésser relacional; en una interpretació corresponsable de l’actuació, i en el vincle unificant del model hospitalari.

Edificar aquest tipus de comunitat requereix millorar la qualitat humana de les relacions, l’estima i la consegüent capacitat de col·laboració, la valoració de les diverses tasques i funcions, el respecte dels drets individuals i el compartir la mateixa missió.

Formen, per tant, aquesta comunitat:

Les persones assistides, objectiu principal i subjectes actius del Projecte Hospitalari; els seus familiars, en la mesura que són partícips del procés terapèutic; els col·laboradors, que de manera rellevant comparteixen la missió des de les seves competències i responsabilitats; els voluntaris, que enriqueixen el servei gratuïtament; els benefactors i amics, que presten ajudes diverses; les persones en formació, que reben coneixements teoricopràctics i aporten la seva dedicació; les germanes, que com a comunitat i individualment, pel do rebut, són nucli inspirador, presència i testimoni d’hospitalitat evangelitzadora.

Compartir esta página: